Potřebujete poradit?

605 261 669 / 737 453 859

(Volejte: Po - Pá: 8 - 19 hod., So 8-9 hod.)

KošíkKošík půjčovny

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PŮJČOVNY FOTO A VIDEO TECHNIKY FOTORI

Platné od 1. 4. 2020

Pronajímatel

(Provozovatel Půjčovny foto a video techniky FOTORI)

FOTOTORI s. r. o.
Chudobova 2572/ 53
Brno - Židenice 615 00
IČO: 04358597
DIČ: CZ 04358597
Zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka 89510 C
bankovní spojení: Fio banka, a.s. č. ú. 2500855530/2010


Vlastnictví:

Pronajímatel je výhradním vlastníkem pronajímaných předmětů, nebo je oprávněn na základě smlouvy  s vlastníkem předmětů tyto pronajímat. Předměty zůstávají po celou dobu pronájmu ve vlastnictví pronajímatele nebo osoby, která předměty svěřila pronajímateli za účelem dalsího pronajímání.

NÁJEMCE:


- Nájemcem může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR či SR, nebo právnická osoba se sídlem na území ČR.
- Pro účely podpisu nájemní smlouvy musí nájemce  prokázat svojí totožnost a poskytnout následující údaje:

Fyzické osoby: 
* Číslo OP
* Datum narození
* Adresu trvalého pobytu

Právnické osoby 
* Adresu sídla společnosti  
* Výpis z obchodního rejstříku 

VZNIK PRONÁJMU


- Pronájem je realizován na základě potvrzené objednávky generované rezervačním systémem na webu www.fotori.cz  a v případě osobního vyzvednutí předmětu pronájmu na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem.

DOBA PRONÁJMU


- Dobou pronájmu se rozumí doba mezi dohodnutým časem převzetím předmětu pronájmu Nájemcem a dohodnutým časem pro vrácení předmětu pronájmu Pronajímateli.
- Zúčtovací jednotkou je Den pronájmu
- Dnem pronájmu se rozumí čas od 7:00 do 19:00 kalendářního dne, na který byla vytvořena rezervace v rezervačním systému na webu půjčovny.
- Pokud nedojde ke kolizi s předchozí respektive s následující rezervací,  je možné techniku vyzvednout den před prvním Dnem pronájmu a to od 17:00 hodin respektive vrátit den po konci pronájmu, nejpozději do 8:00 hodin. Při splnění těchto podmínek bude účtován jeden Den pronájmu.

- V případě zasílání Předmětu pronájmu přepravní službou, se Dnem pronájmu rozumí první den rezervace předmětu pronájmu.  Doba pronájmu pak končí den před dnem zpětného odeslání Předmětu pronájmu Pronajímateli. Dny, kdy je technika dopravována mezi Pronajímatelem a Nájemcem ( a zpět) nejsou účtovány. 
- Délku pronájmu lze ze strany Nájemce upravovat v průběhu pronájmu na základě písemného požadavku Nájemce, který musí být akceptován a písemně potvrzen Pronajímatelem.
- Písemným požadavkem se rozumí požadavek zaslaný doporučeným dopisem nebo emailem na adresy uvedené ve smlouvě, v rezervačním formuláři či na webu půjčovny.

- Nájemce smí předměty pronájmu  používat pouze v dny  pronájmu. 

STORNO POPLATEK


-V případě zrušení nebo změny rezervace provedené  36 hodin před dohodnutým časem osobního vyzvednutí Předmětu pronájmu ( při volbě osobního vyzvednutí předmětu pronájmu), nebo 4 dny před začátkem rezervace  Předmětu pronájmu ( při volbě zaslání Předmětupronájmu přepravní společností), je Pronajímatel oprávněn účtovat STORNO poplatek ve výši jednodenního nájemného a to  včetně uhrazení nákladů za dopravu v případě zasílaní Předmětu pronájmu.

VYZVEDNUTÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU


- Adresa pro předání a vracení Předmětu pronájmu je: Chudobova 53, Brno -Židenice 615 00.
- Na základě oboustranné dohody může být místo předání a vrácení předmětu pronájmu změněno.
- Doba předání je stanovena aktuální provozní dobou půjčovny, uvedenou na webu.

VRÁCENÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU 


- Předmět pronájmu je možné vracet v provozní době půjčovny a to neprodlěne po konci doby pronájmu. Pokud termín pronájmu nekoliduje s dalším pronájem, je možná předmět pronájmu vracet násladující den do 8:00 hodin.

- V případě že budete Předmět pronájmu zasílat zpět, učiňte tak neprodleně po konci Doby pronájmu.
- Odesílatel předmětu pronájmu je ovinen předmět pronájmu pojistit na částku odpovídající ceně Předmětu pronájmu, nebo na cenu odpovídající dvojnásobku vratné zalohy pro zasílaní předmětu pronájmu. 

- Odesílatel je poninen zásilku označit jako  křehkou.
- Pro zpětné zaslání Předmětu pronájmu využité přepravních služeb:

* Česká pošta  - Balák do ruku, nebo  EMS.

* PPL

* DPD  


- Předmět pronájmu zasílejte  na adresu půjčovny: FOTOTORI s. r. o., Chudobova 53, Brno 615 00. Tel: 737453859.
- informaci o odeslání techniky zašlete na email 

NEDODRŽENÍ DOBY PRONÁJMU


- V případě, že Nájemce nevrátí zapůjčený Předmět pronájmu  v den následující po konci doby nájmu a to do 8:00 hodin, nebo jen neodešle v první pracovní den po Dni pronájmu přepravní službou,  je Nájemce povinen za každý započatý den prodlení uhradit smluvní pokutu ve výši 5% z ceny obvyklé Předmětu pronájmu a to až do dne vrácení Předmětu pronájmu Pronajímateli.

ZAJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU


- Pro zajištění Předmětu nájmu slouží vratná Záloha, jejíž výše je uvedena u každého Předmětu pronájmu na weby půjčovny.
- Zajištění předmětu je provedeno složením vratné Zálohy v hotovosti,  na účet půjčovny nebo blokací prostřednictvím platební karty. Při osobním předaní Předmětu pronájmu je po dohodě obou stran, možné vratnou zálohu složit formou zástavy fototechniky či jiných movitých předmětů v ceně odpovídající ceně Ppředmětu pronájmu.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU


- Nájemce přebírá okamžikem převzetí Předmětu pronájmu  odpovědnost za tyto Předměty. Tato odpovědnost končí prokazatelným vrácením Předmětu pronájmu Pronajímatelí. Zpětným převzetím Předmětu pronájmu se pronajímatel nezříká práva vymáhat škodu, která na Předmětu pronájmu vznikla v době, kdy Předmět pronájmu byly v držení nájemce.
- Dojde-li k poškození Předmětu pronájmu, je Pronajímatel oprávněn zadržet složenou Zálohu v plné výši do doby uskutečněné opravy Předmětu pronájmu, přičemž oprava a výlohy s ní spojené budou v plné výši hrazeny ze Zálohy..
-V případě, že složená Záloha nepokryje náklady na opravu Předmětu pronájmu, je Nájemce povinen uhradit náklady na opravu neprodleně po té, co budou tyto známy, nejpozději však do tří dnů od okamžiku, kdy bude k úhradě vyzván Pronajímatelem.
-V případě, že bude oprava poškozené techniky trvat déle než 2 pracovní dny, bude Nájemci k ceně opravy účtována smluvní pokuta ve výši 5% z obvyklé ceny Předmětu pronájmu  a to za každý započatý den, kdy nebude moci Pronajímatel Předmět pronájmu  využívat z důvodů probíhajících oprav.
-V případě ztráty, odcizení či zničení Předmětu pronájmu uhradí Nájemce Pronajímateli obvyklou ceny Předmětu pronájmu v její plné výši a to neprodleně, nejpozději však do tří dnů od okamžiku, kdy bude k úhradě vyzván.
- Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození předmětu pronájmu, Nájemce uhradí pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla v plné výši.

- Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené případnou závadou Předmětu pronájmu, během doby pronájmu a to ani v případě, že k závadě došlo běžným užíváním předmetu pronájmu.
- Pronajímetel nenese hmotnou ani právní zodpovědnost za škody či porušení pravních předpisú, kterých se dopustí Najemce při užívaní Předmetu nájmu.

RÁMCOVÁ SMLOUVA


-Pronajímatel a nájemce mohou uzavřít rámcovou smlouvu na pronájem techniky. Po uzavření této smlouvy jsou konkrétní zápůjčky realizovány pouze na základě objednávky z rezervačního systému na webu půjčovny.
-Při uzavření rámcové smlouvy skládá Nájemce Zálohu ve výší Zálohy pro osobní vyzvednutí předmětu nájmu.

POJIŠTENÍ


- Doporučujeme Nájemci uzavření pojištění zodpovědnosti za způsobené škody, které pokrývá poškození, ztratu, kráděž či loupež zapůjčené techniky.

MOŽNOST NÁKUPU TECHNIKY - CASH BACK


Vybranou techniku je možné  zakoupit novou. V případě, že nákup uskutečníte do 30 kalendářních dnu od zápůjčky totožné techniky, bude Vám z ceny techniky odečteno půjčovné z poslední realizované zápůjčky  a to v maximální výši rovnající se půjčovnému za tři dny.  Cenou techniky se rozumí, buď doporučená koncová cena techniky pro český trh daná výrobcem (distributorem),  nebo cena nabídnutá v rámci individuální nabídky. Dostupnost konkrétní techniky je třeba vždy ověřit předem.

DOPRAVA


- Cena dopravy po ČR je uvedená konkrétně u každého kusu techniky.
- Při dopravě na  Slovensko a zpět je účtována přirážka 100% z ceny dopravy po ČR.
- Doprava do jiných zemí než je ČR a SR je kalkulována individuálně.
- Při objednání více kusů techniky se cena dopravy sčítá (roste váha a pojistná částka zásilky od které se odvíjí i cena dopravy).
- Techniku která je příliš objemná a neb citlivá na přepravu nezasíláme a není ji možné přepravní službou vracet ( například tiskárny DNP).

PODMÍNKY UŽITÍ  POUKAZU:

- Pro držitele poukazu platí stejné rezervační a zápůjční podmínky, jako pro ostatní zákazníky. Techniku musí vždy rezervovat v online rezervačním systému a vyčkat potvrzení dostupnosti dané techniky
- Na poukaz je možné realizovat zápůjčky v celkové hodnotě předplatného,  a to v rámci jedné objednávky,  nebo postupně  několika objednávkami.
- Při realizacích zápůjček je cena zápůjček postupně odečítaná z celkové výše předplatného.
- Pokud zůstatek předplatného nestačí na pokrytí ceny zápůjčky, je možné poukaz kombinovat s hotovostní, nebo bezhotovostní platbou tak, aby byla uhrazena celá cena zápůjčky.  
- Po skončení platnosti poukazu nevyčerpané předplatné propadá a není možné jej nárokovat.
- Poukaz není možné po jeho vydání vrátit či stornovat a požadovat vrácení kupní ceny poukazu.
- Poukaz je nepřenosný ( po dohodě může byt převeden na jiného držitele)
- Poukaz muže byt vystaven a fakturován na firmu. V tom případě je pak na poukazu kromě názvu firmy uveden i zaměstnanec pověřený realizací zápůjček.
- Poukaz může byt použit i jako dárkový poukaz. V tom případě je nutné při nákupu poukazu uvést jméno budoucího držitele poukazu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace